Definities

1. Evertising : Evertising , gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 71992219 

2. Klant: degene met wie Evertising een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Evertising en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van

diensten of producten door of namens Evertising .

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Evertising zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand

geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat

vermeld.

3. Als de klant een aanbod offerte niet binnen geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Evertising zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog

binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Evertising slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

1. Alle prijzen die Evertising hanteert zijn in euro's, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en

reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Evertising hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan

Evertising te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Evertising vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren of pakketten.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Evertising , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden

verricht, tenzij een afwijkend uurtarief of pakketprijs is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Evertising een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Evertising is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Evertising de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs

gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven

de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Evertising heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Evertising prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Evertising op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Evertising gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in

verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan

Evertising.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Evertising zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft

voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Evertising op de

klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Evertising , dan is hij nog steeds verplicht de

afgesproken prijs aan Evertising te betalen.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende

verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Evertising te verrekenen met een vordering op

Evertising.


Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

waterschade evenals diefstal:

- geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende  overeenkomst

- zaken van Evertising die bij de klant aanwezig zijn

- zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Evertising de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Evertising enkel een

inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Evertising voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Evertising heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken

voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Evertising tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Evertising tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in

gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Evertising .

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden,

ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Evertising de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Evertising redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden

beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra

uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Evertising en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar , tenzij uit

de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor

onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een

consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van

rechtswege eindigt.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan

is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Evertising schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar

opzeggen.

2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van

een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met

inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet

opzegbaar.


Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Evertising ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Evertising waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze

geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Evertising schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van

een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar

na afloop daarvan.


Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan

verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 5.000

• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 15.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te

zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Evertising waaronder

zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Evertising tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Evertising geleverde producten en/of

diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Evertising geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,

dan dient de klant Evertising daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,

op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Evertising uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Evertising in staat is hierop adequaat te

reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Evertising gehouden kan

worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Evertising .

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Evertising ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Evertising een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die

zij op grond van die overeenkomst aan Evertising verschuldigd zijn.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Evertising een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die

zij op grond van die overeenkomst aan Evertising verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Evertising

1. Evertising is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of

bewuste roekeloosheid.

2. Indien Evertising aansprakelijk is voor enige schade, is slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt

met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Evertising is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Evertising aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van

het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij

benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting

van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Evertising vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Evertising toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Evertising niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat

Evertising in verzuim is.

3. Evertising heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet

volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Evertising kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te

vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Evertising toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Evertising niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat

Evertising in verzuim is.

3. Evertising heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet

volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Evertising kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te

vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Evertising in de nakoming van enige

verplichting ten aanzien van de klant niet aan Evertising kan worden toegerekend in een van de wil van Evertising onafhankelijke

situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de

nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Evertising kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,

rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,

elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene

vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Evertising 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden

die verplichtingen opgeschort totdat Evertising er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst

schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Evertising is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de

overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,

passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

1. Evertising is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Evertising zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande

schriftelijke instemming van Evertising .

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen

van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat

Evertising bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Evertising is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om

kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28 juli 2021 .